Cennik serwisowania i naprawy laptopów

Nazwa usługiCzas* wykonaniaCena1 usługi
Optymalizacja systemu2-3 dni100zł
Instalacja systemu i sterowników2-3 dni120-150zł
Czyszczenie i naprawa płyty głównej po zalaniu10-12 dniod 250zł
Czyszczenie układu chłodzenia22-3 dni120-150zł
Wymiana układu chłodzenia (ciepłowodów)2-3 dni120-150zł
Wymiana płyty głównej2-3 dni150-200zł
Wymiana obudowy2-3 dni150zł
Wymiana matrycy, zawiasów matrycy lub inwertera2-3 dni150zł
Wymiana podzespołu (bateria główna, klawiatura, dysk, karta wifi, CD-ROM, głośników, kamerki, touchpada)2-3 dni100-150zł
Wymiana gniazd (zasilające, jack, HDMI, D-SUB, USB, LAN, i innych)3-5 dni100-150zł
Wymiana lub dodanie pamięci RAM2-3 dni80-100zł
Wymiana procesora32-3 dni150-200zł
Naprawa sekcji zasilania płyty głównej, przywrócenie ładowania baterii3-5 dni150-200zł
Ogólna naprawa płyty głównej3-5 dniod 150zł
Wymiana układu KBC2-3 dni150-200zł
Wymiana układu BGA (NB, SB, PCH, FCH, GPU, CPU, APU)5-7 dni200-500zł
Programowanie BIOS2-3 dni100-120zł
Aktualizacja BIOS2-3 dni80-100zł
Programowanie KBC2-3 dni100-150zł
Usuwanie hasła użytkownika, administratora systemu42-3 dni100zł
Usuwanie hasła BIOS42-3 dni150-200zł
Uzupełnianie brakujących śrub (po naprawie)——gratis
Ceny obowiązują od dnia 01.01.2023r.

*czas potrzebny na wykonanie usługi, gdy potrzebne komponenty dostępne są na polskim rynku.

1 cena dotyczy kosztu usługi, ale dodatkowo należy doliczyć cenę części zamiennych i niezbędnych podzespołów. Jeżeli wykonywane jest więcej niż jedna czynność ceny nie sumują się, lecz jest ustalana inna, odpowiednio niższa cena za usługę zbiorczą.

2 podczas czyszczenia układu chłodzenia wymieniana jest pasta termoprzewodząca, oraz w razie potrzeby termopady.

3 wymiana procesora montowanego w gnieździe (nie lutowany na płycie). Podczas wymiany procesora czyszczony jest również układ chłodzenia, wymieniana pasta, oraz termopady.

4 usuwanie haseł odbywa się tylko i wyłącznie po przedstawieniu przez klienta dokumentu zakupu laptopa, lub udowodnieniu w inny wiarygodny sposób że jest właścicielem sprzętu.

Regulamin serwisu RestartLaptop

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez Serwis RestartLaptop Jacek Chrzanowski zwany dalej RestartLaptop.
 2. RestartLaptop działa na zasadzie działalności nierejestrowej i wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm zwanych dalej Klientami.
 3. Klient traktowany jest przez RestartLaptop jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 4. RestartLaptop zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.
 5. RestartLaptop nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą, oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych, oraz sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 7. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 8. RestartLaptop zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu RestartLaptop.
 9. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu RestartLaptop. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. RestartLaptop nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.
 10. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Klienta.
 11. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez RestartLaptop oraz w celach statystycznych i archiwalnych. Dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
 12. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji, RestartLaptop zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy po wcześniejszym poinformowaniu Klienta – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 13. RestartLaptop informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp, co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania w/w. czynności. RestartLaptop nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Klient.
 14. Serwis RestartLaptop wystawia fakturę lub rachunek na wyraźne życzenie klienta.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu,
  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 3. W przypadku samodzielnych prób naprawy w czasie okresu gwarancji, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 4. RestartLaptop zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej odebraniu.
 5. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
Kategorie: Serwis